Inleiding op het ‘Groninger Bijbelleesrooster voor vier jaar’

Het ‘Groninger Bijbelleesrooster voor vier jaar’ heeft als uitgangspunt het ‘Groninger Bijbelleesrooster voor één jaar’. Wat in de inleiding op dat rooster geschreven is over het nut van een rooster, geldt ook voor dit rooster. Een citaat: ‘Met al onze boeken rond de Bijbel lopen we gevaar dat we ons alleen indirect, via die boeken met de Bijbel bezighouden. Toch wordt alleen van de Bijbel, Gods Woord, gezegd dat die een licht is op ons pad (Psalm 119:105). Daarom is het zaak dat we ons telkens in de Bijbel zelf verdiepen. Daarbij wil een leesrooster helpen.’

 

Mee om afwisseling in de lectuur te krijgen zijn in dit rooster de volgende keuzes gemaakt:

– de psalmen zijn over vier jaren verspreid;

– de overige dichterlijke boeken alsook de profeten en brieven zijn vaak gekoppeld aan historische boeken;

– elk jaar komt één van vier evangeliën aan de orde.

 

Met het kerkelijk jaar is geen rekening gehouden.

 

In dit rooster is gewerkt met de indeling van hoofdstukken en verzen zoals die in de Nieuwe Bijbel Vertaling uit 2004 wordt gebruikt en zoals die ook voorkomt in de Groot Nieuws Bijbel en de Willibrordvertaling. Afwijkingen van de vertaling-1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap worden met een º aangegeven.

 

Wat de gebruikte bijbeltekst betreft: in de eerste drie jaargangen van dit rooster zijn de auteurs meestal uitgegaan van de vertaling-1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap, terwijl in de laatste jaargang meestal de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 als uitgangspunt is genomen.

 

Voor een gevarieerde lectuur is het goed dit rooster-voor-vier-jaar na deze vier jaar af te wisselen met een andersoortig rooster, bijv. het al genoemde ‘Groninger Bijbelleesrooster voor één jaar’. Als iemand dit rooster-voor-één-jaar tégelijk met het rooster-voor-vier-jaar wil gebruiken, dan stuit hij op het nadeel dat soms op hetzelfde tijdstip hetzelfde bijbelboek aan de orde komt.

 

Volgens dit rooster-voor-vier-jaar wordt per dag een vrij kort stuk gelezen; eventueel kan het lezen ook over twee of drie momenten van de dag verdeeld worden, zodat nòg kortere lees-eenheden ontstaan. Dit rooster leent zich dan ook voor meditatieve omgang met de tekst, waardoor de lezer zich de betekenis van de inhoud beter eigen kan maken.

 

Bij alle lees-eenheden is door christelijke-gereformeerde en gereformeerd-vrijgemaakte predikanten (die in 2002-2005 werkzaam waren in en rond de stad Groningen) een kort commentaar geschreven. Toen zij hiervoor gevraagd werden is hun voorgehouden: ‘Wat je schrijft mag je helemaal zelf weten: het mag meditatief zijn, docerend, informerend, stimulerend, als maar aan deze voorwaarde wordt voldaan: je stukje helpt de lezer om bij de tekst stil te staan.’ Vandaar de verscheidenheid in de commentaren.

 

C. van der Leest, samensteller van het rooster

predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Groningen-Oost

Th. Helmholt-Kleefsman en B. Bosma-Wouda, redactie-commissie

 

NB: Deze inleiding, het rooster zelf en de commentaren erop mogen onbeperkt gekopieerd en gepubliceerd worden, ook digitaal, met als enige voorwaarde dat de titel, de commentaren en de ondertekeningen onveranderd gehandhaafd blijven.